Hiện file & folder ẩn, hiện đuôi file

Hiện file & folder ẩn, hiện đuôi file

Hiện file & folder ẩn, hiện đuôi file