Home / Download Win / Download Windows 8 và win 8.1 SP 3 chính thức từ Microsoft

Download Windows 8 và win 8.1 SP 3 chính thức từ Microsoft

Key cài đặt Windows 8.1 là key chỉ dùng cho quá trình cài đặt Windows 8.1 mà thôi nhé. Sau đây là toàn bộ các Key dùng trong quá trình cài đặt cho tất các các bản Windows 8.1.

Key cài đặt Professional With update 3: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Key cài đặt Enterprise With update 3: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

Dành cho bản With update 1:
Core = 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
CoreN = 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Core Single Language = Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC

Professional = XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
ProfessionalN = JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
ProfessionalWMC = GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT

Enterprise = FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
EnterpriseN = NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW

hotDownload idm crack 1 click – không bị báo fake serial – update thoải mái

Download Windows 8.1 With Update RTM – 15/12/2014
Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x86) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3066 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1File Name: en-gb_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051555.iso
Languages: English
SHA1: 39C57B6D35EAAAB64A971C374FB35004709E1F2C
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN
 
Tenlua.VN
Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x64) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
4124 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1File Name: en-gb_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051481.iso
Languages: English
SHA1: C99A6EC2DE4A71DEF522989D2242CB34AB860A0D
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x86) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3061 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
Languages: English
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x64) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
4120 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
Languages: English
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise N with Update (x64) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3774 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_60 50232.iso
Languages: English
SHA1: 361E2DBB25686A5A8736322902C1CC88EAAA378D
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 N with Update (multiple editions) (x86) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2883 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_6051704.iso
Languages: English
SHA1: A2C2D9916A4AEE87AFDD0AEA19459F2F8414737C
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise with Update (x86) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2922 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050 720.iso
Languages: English
SHA1: BF9318ED820C389077B3D9D6191F6E877B3F2AFC
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise with Update (x64) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3948 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054 383.iso
Languages: English
SHA1: 57B4B64E1FAA72014E3D691E8EFB18A983082391
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro N VL with Update (x64) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3774 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x64_dvd_605097 5.iso
Languages: English
SHA1: C7A6CD216590354AFF0B0EC832CEE1050E34E6B5
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 N with Update (multiple editions) (x64) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3900 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_6051680.iso
Languages: English
SHA1: DF2365BDD9E60BAF16ED30492345E14BBC03509E
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro VL with Update (x64) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3950 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050881. iso
Languages: English
SHA1: 112498182306F645CFE54576ABB2D566F8588380
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 N with Update (multiple editions) (x86) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2884 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_6051705.iso
Languages: English
SHA1: 7B96238D9C30AAADC984CE226F98CF8A3BCD1FD9
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise with Update (x64) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3947 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054 382.iso
Languages: English
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro VL with Update (x86) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2920 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050919. iso
Languages: English
SHA1: 4C790F0336B191336E409DA6C736561544D68522
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise with Update (x86) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2918 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050 710.iso
Languages: English
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro VL with Update (x86) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2916 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918. iso
Languages: English
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise N with Update (x64) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3770 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_60 50225.iso
Languages: English
SHA1: 33E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise N with Update (x86) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2792 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_60 50226.iso
Languages: English
SHA1: EE3EA26ECED88AF1A5994F5DFA86AB021A273F56
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro N VL with Update (x86) – DVD (English-United Kingdom)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2789 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en-gb_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x86_dvd_605113 3.iso
Languages: English
SHA1: 88256493D03266D15194BA5050734F33AE639E03
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro VL with Update (x64) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3949 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880. iso
Languages: English
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro N VL with Update (x86) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2784 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x86_dvd_605112 7.iso
Languages: English
SHA1: EA571FEB0AD31F1DAA4916F161DC87416D8690CA
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 N with Update (multiple editions) (x64) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3887 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_6051677.iso
Languages: English
SHA1: 457D02BD26A19965DA172DAAE78F985CF53AF692
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro N VL with Update (x64) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
3769 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x64_dvd_605096 9.iso
Languages: English
SHA1: 169B23AC9F222426741F260607E090F327C03021
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise N with Update (x86) – DVD (English)
ISO English Release Date: 12/15/2014
2787 MB
Includes November 2014 update roll up, please review KB3000850 for more information.
Before installing this product please review KB2966870.
Please note: This is an N edition of Windows.
Release Notes: Important Issues in Windows 8.1

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_60 50217.iso
Languages: English
SHA1: E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0
Permalinks: File Download Direct Download
Fshare.VN

Tenlua.VN

Download Windows 8.1 With Update RTM – 3/4/2014
Windows 8.1 Pro VL with Update (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918. iso
Languages: English
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro VL with Update (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880. iso
Languages: English
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro N VL with Update (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x86_dvd_605112 7.iso
Languages: English
SHA1: EA571FEB0AD31F1DAA4916F161DC87416D8690CA

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Pro N VL with Update (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x64_dvd_605096 9.iso
Languages: English
SHA1: 169B23AC9F222426741F260607E090F327C03021

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise with Update (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050 710.iso
Languages: English
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise with Update (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054 382.iso
Languages: English
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise N with Update (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_60 50217.iso
Languages: English
SHA1: E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 Enterprise N with Update (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_60 50225.iso
Languages: English
SHA1: 33E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
Languages: English
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
Languages: English
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 N with Update (multiple editions) (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_6051704.iso
Languages: English
SHA1: A2C2D9916A4AEE87AFDD0AEA19459F2F8414737C

Fshare.VN

Tenlua.VN

Windows 8.1 N with Update (multiple editions) (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_6051677.iso
Languages: English
SHA1: 457D02BD26A19965DA172DAAE78F985CF53AF692

Fshare.VN

Tenlua.VN

Bộ Cài Đặt Windows 8 Tất Cả Phiên Bản (Mới Nhất)

MICROSOFT WINDOWS 8 X86 ENGLISH (multiple editions)
Phiên bản bao gồm Windows 8 và Windows 8 Pro. Khi cài đặt sử dụng key cho bản nào sẽ cài đặt bản đó
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

Fshare.VN

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 X64 ENGLISH (multiple editions)
Phiên bản bao gồm Windows 8 và Windows 8 Pro. Khi cài đặt sử dụng key cho bản nào sẽ cài đặt bản đó
Key cài đặt cho Windows 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Languages: English
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

Fshare.VN

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X86 ENGLISH
File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. iso
Languages: English
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656

Fshare.VN

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 ENTERPRISE X64 ENGLISH
File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522. iso
Languages: English
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

Fshare.VN

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 PRO VL x86 ENGLISH
File Name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages: English
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

Fshare.VN

Tenlua.VN

MICROSOFT WINDOWS 8 PRO VL x64 ENGLISH
File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60