Home / Một vài tinh chỉnh hiển thị trong Windows 10 (Phần 2) / Ẩn One Drive trong menu Sidebar File Explorer

Ẩn One Drive trong menu Sidebar File Explorer

Ẩn One Drive trong menu Sidebar File Explorer

Ẩn One Drive trong menu Sidebar File Explorer