Hướng dẫn cách Active Office 2021 Pro Plus bằng cmd, script, key KMS

1 3.535

Cách active Office 2021 Pro Plus

Office 2021 Pro Plus được phát hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2021 ngay sau khi Windows 11 ra mắt. Với những cải tiến mới bạn có thể  xem tại bài viết này: Offce 2021 Pro Plus có gì mới

Các phần mềm crack KMS đa số chưa hỗ trợ crack Office 2021, mình đã test, chỉ KMSAuto Lite 1.6.4 là có thể kích hoạt Office 2021 Pro Plus bằng key KMS.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cách active Office 2021 Pro Plus bằng cmd, script, và phần mềm KMS.

Active Office 2021 Pro Plus

Phương án 1. Active Office 2021 Pro Plus bằng CMD

Bước 1. Mở CMD dưới quyền admin: nhấn tìm kiếm tìm cmd, nhấn chuột phải vào chọn Run as Administrator

Mở cmd dưới quyền admin

Bước 2. Vào thư mục Office bằng cmd, copy lệnh bên dưới, paste vào cmd rồi nhấn Enter:

cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

Active Office 2021 CMD

Bước 3. Cài đặt Office 2021 volume license.

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Bước này là bắt buộc. Bạn không thể cài đặt Key KMS cho Office mà không có volume license (giấy phép số lượng lớn).

Office 2021 Pro Plus Volume License

Bước 4. Kích hoạt Office 2021 Pro Plus bằng key KMS

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối với internet, sau đó chạy các lệnh sau:

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Active Office 2021 CMD thành công

Nếu bạn thấy lỗi 0xC004F074, điều đó có nghĩa là kết nối internet của bạn không ổn định hoặc máy chủ đang bận. Hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đang có mạng và thử lại lệnh act cho đến khi kích hoạt thành công.

Đây là tất cả văn bản sẽ hiển thị trong cmd:

C:\Windows\system32>cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
The system cannot find the path specified.

C:\Windows\system32>cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS_Client_AE-ppd.xrm-ms"
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2021vl_kms_client_ae-ppd.xrm-ms
Office license installed successfully.
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS_Client_AE-ul-oob.xrm-ms"
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2021vl_kms_client_ae-ul-oob.xrm-ms
Office license installed successfully.
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS_Client_AE-ul.xrm-ms"
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2021vl_kms_client_ae-ul.xrm-ms
Office license installed successfully.
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /setprt:1688
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
Successfully applied setting.
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
<Product key installation successful>
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
Successfully applied setting.
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /act
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing--------------------------
---------------------------------------
Installed product key detected - attempting to activate the following product:
SKU ID: cd18ecc0-466a-45d4-8d2e-8c4fa48ae591
LICENSE NAME: Office 21, Office21ProPlus2021R_Grace edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 21, RETAIL(Grace) channel
Last 5 characters of installed product key: PG343
ERROR CODE: 0xC004F017
ERROR DESCRIPTION: The Software Licensing Service reported that the license is not installed.
---------------------------------------
Installed product key detected - attempting to activate the following product:
SKU ID: fbdb3e18-a8ef-4fb3-9183-dffd60bd0984
LICENSE NAME: Office 21, Office21ProPlus2021VL_KMS_Client_AE edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 21, VOLUME_KMSCLIENT channel
Last 5 characters of installed product key: 6F7TH
<Product activation successful>
---------------------------------------
---------------------------------------
---Exiting-----------------------------

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>

Phương án 2. Script active Office 2021 Pro Plus

Cách 2, chỉ việc chạy một file .cmd, để tự động chuyển Office 2021 Pro Plus sang Volume license, và tự động kích hoạt bằng key KMS

Download Script active Office 2021 Pro Plus mình đã làm sẵn:

Win10.Vn đang Get link, vui lòng chờ trong:

Mật khẩu giải nén: win10.vn

Hướng dẫn cho các bạn tự thực hiện:

Bước 1. Mở Notepad, copy đoạn code này paste vào notepad

@echo off
title Activate Microsoft Office 2021 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2021&echo - Microsoft Office Professional Plus 2021&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo =====================================================================================&echo Activating your product...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo =====================================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo =====================================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo =====================================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo =====================================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo =====================================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 2. Lưu file lại (Phím tắt Ctrl + S hoặc nhấn trên menu File > Save), chọn nơi lưu file, đặt tên file là 2021.cmd

Lưu file active Office 2021

Bước 3. Nhấn chuột phải vào file 2021.cmd vừa tạo, chọn Run as Adminstrator để kích hoạt Office 2021 Pro Plus tự động bằng key KMS.

Chạy script Active Office 2021

Kích hoạt Office 2021 Pro Plus bằng script thành công:

Script Active Office 2021 Pro Plus

Key Office 2021 Pro Plus

Đây là Key Office 2021 Pro Plus KMS:

FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH

Key Office 2021 KMS chỉ có hiệu lực trong 180 ngày nhưng nó có thể được gia hạn tự động, vì vậy bạn không cần quá lo lắng về khoảng thời gian này.

Các bạn muốn sử dụng bản quyền chính hãng, key retail, bind account (bản quyền đi theo tài khoản Microsoft của bạn), thì mua ủng hộ Win10.Vn tại link này nhé: Mua Key Office 2021 Pro Plus

Phương án 3. Sử dụng KMS VL ALL AIO v45 để kích hoạt Office 2021

KMS VL ALL AIO v45 là công cụ giúp bạn kích hoạt Windows & Office các phiên bản, trong đó có Office 2021 Pro Plus.

Download KMS VL ALL AIO v45

Nhấn chuột phải vào KMS_VL_ALL_AIO_v45.cmd chọn Run as Administrator để mở KMS VL ALL AIO v45 dưới quyền admin cao nhất.

Nhấn phím 2 để kích hoạt Office 2021 Pro Plus & tự động gia hạn key KMS

Nếu bạn sử dụng phần mềm diệt virus, hãy thêm file này vào danh sách loại trừ:
C:\Windows\System32\SppExtComObjHook.dll

Nhấn phím 1 để kích hoạt Office 2021 không tự động gia hạn key KMS. Khi key hết hạn bạn cần thực hiện lại để kích hoạt lại.

KMS VL ALL AIO v45
KMS VL ALL AIO v45

1. Kích hoạt
2. Cài đặt tự động gia hạn
3. Gỡ cài đặt key KMS
4. Bật / tắt Debug Mode
5. Thực hiện cho Windows
6. Thực hiện cho Office
7. Chuyển Office sang dạng C2R-R2V
X. Bỏ qua Windows KMS38
8. Kiểm tra tình trạng kích hoạt (vbs)
9. Kiểm tra tình trạng kích hoạt (wmi)
S. Tạo thư mục $OEM$
R. Đọc giới thiệu, hướng dẫn
E. Kích hoạt (dùng server kms do bạn nhập vào)

Phương án 4. Sử dụng KMSAuto Lite 1.6.4 để active Office 2021 Pro Plus

KMSAuto Lite 1.6.4 là phần mềm KMS giúp bạn kích hoạt Windows & Office các phiên bản

Download KMSAuto Lite 1.6.4

Tạm tắt phần mềm diệt virus & Windows Defender

Mở file file KMSAuto nếu Windows 32bit, KMSAuto x64 nếu Windows 64bit

KMSAuto Lite 1.6.4
KMSAuto Lite 1.6.4

Bước 1. Kích hoạt Windows, Office bằng key KMS với KMSAuto Lite 1.6.4

  • Khung Infomation nhấn Windows hoặc Office để xem tình trạng bản quyền hiện tại của Windows / Office
  • Khung Microsoft product activation nhấn Activate Windows để kích hoạt Windows, Activate Office để kích hoạt Office

scheduler kmsauto lite

Bước 2. Lên lịch tự động kích hoạt lại khi key KMS hết hạn

  • Tích chọn Scheduler, khung Scheduler sẽ hiện ra
  • Nhấn vào Windows reactivation / Office reactivation để tự động kích hoạt lại key KMS cho Windows / Office

 

Cùng chuyên mục
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close-image